EKOLOGICKÉ STAVBY,

Ide o špeciálne inžinierske stavby. Máme dlhoročné skúsenosti s návrhom a realizáciou čistiarni odpadových vôd v rozsahu od malých domových čistiarni až po veľké komunálne a priemyselné čistiarne.

Ďalšou našou špecializáciou sú projekty v oblasti odpadového hospodárstva, konkrétne skládky odpadov, rekultivácie skládok a iných environmentálnych záťaží, biologické zhodnocovanie odpadov a pod.

V rámci uvedeného zabezpečujeme:

  • projektové práce, inžinierska činnosť a dozorovanie stavieb
  • technická pomoc a spracovávanie odborných posudkov
  • ochrana podzemných vôd pred ich znečistením
  • návrh a realizácia monitorovacích systémov v okolí zdrojov kontaminácie
  • návrh a realizácia sanácie kontaminovaných podzemných vôd a zemín rôznymi metódami
  • chemické analýzy podzemnej vody a zemín
  • realizácia inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu
  • vypracovanie návrhov pásiem hygienickej ochrany
©