POZEMNÉ STAVBY

Ponúkame komplexné služby súvisiace s prípravou a uskutočnením pozemných stavieb, či už bytového alebo nebytového charakteru.

V rámci projekčných prác zabezpečujeme:

 • štúdie uskutočniteľnosti
 • architektonické štúdie
 • zámery investičnej výstavby
 • pred-projektové prieskumy: inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a výškopisné a polohopisné zameranie územia
 • dokumentáciu pre územné rozhodnutie
 • dokumentáciu pre stavebné povolenie
 • dokumentáciu pre realizáciu stavby
 • dielenská a výrobná dokumentácia
 • tendrová dokumentácia

(Súčasťou projekčných prác sú aj statické posúdenie, návrh protipožiarnej bezpečnosti a projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy.)

V rámci inžinierskej činnosti zabezpečujeme:

 • vyjadrenia dotknutých správcov sieti a štátnych organizácii
 • kontrolu projektovej dokumentácie inšpekčným orgánom
 • vydanie územného rozhodnutia
 • vydanie stavebného povolenia

V rámci uskutočňovania prác zabezpečujeme:

 • autorský dozor
 • stavebný dozor
 • porealizačné zameranie stavby